colorescience.bmed.cz

Тyto Zásady ochrany osobních údajů a soukromí osobních údajů (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které SPALAND International s.r.o. a / nebo její přidružené společnosti, včetně všech osob, v SPALAND International s.r.o., o uživateli může obdržet během užívání jakýchkoli stránek, servisů, služeb, programů a produktů SPALAND International s.r.o. (dále jen Služby). Souhlas uživatele s poskytováním osobních údajů, který jim byl poskytnut v souladu s těmito Zásadami v rámci vztahů s jednou z osob patřících do skupiny osob SPALAND International s.r.o., se vztahuje na všechny osoby patřící do této skupiny osob.

Používáním Služeb se rozumí bezpodmínečné souhlas uživatele s těmito Zásadami a podmínkami pro zpracování jeho osobních údajů v něm uvedených; v případě nesouhlasu s těmito podmínkami se uživatel musí zdržet užívání Služeb.

 1. Osobní informace uživatelů, které přijímají a zpracovávají společnost SPALAND International s.r.o.
  1. V rámci těchto zásad „osobní údaje uživatele“ znamenají:
   1. Osobní údaje, které o sobě uživatel poskytuje při registraci (vytvoření účtu) nebo při využívání Služeb, včetně osobních údajů uživatele. Povinné k poskytování informací o službách (službách) je označeno zvláštním způsobem. Další informace poskytuje uživatel podle svého uvážení.
   2. Data, která jsou automaticky předávána Službám během jejich používání pomocí softwaru instalovaného na zařízení uživatele, včetně adresy IP, informací z cookie, informací o prohlížeči uživatele (nebo jiného programu, který umožňuje přístup ke Službám), doby přístupu, adresu požadované stránky.
   3. Další informace o uživateli, je-li jeho shromažďování a / nebo poskytování definováno v regulačních dokumentech jednotlivých Služeb.
  2. Tyto zásady se vztahují pouze na služby SPALAND International s.r.o. . SPALAND International s.r.o. nekontroluje a není zodpovědný za stránky třetích stran, na které může uživatel přejít podle odkazů na stránkách SPALAND International s.r.o. Na těchto stránkách mohou být od uživatele shromažďovány nebo požadovány další osobní údaje a mohou být učiněny další akce.
  3. SPA LAND obecně nekontroluje správnost osobních údajů poskytnutých uživateli a nevykonává kontrolu nad jejich kapacitou. SPALAND International s.r.o. však předpokládá, že uživatel poskytne přesné a dostatečné osobní informace podlé otázek navržených v registračním formuláři a tyto informace aktualizuje. Riziko poskytnutí nepravdivých informací nese uživatel, který je poskytl.
 2. Účel shromažďování a zpracování osobních údajů uživatelů
  1. SPA LEND shromažďuje a uchovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování Služeb a poskytování služeb (plnění smluv a smluv s uživatelem).
  2. Osobní informace uživatele SPALAND International s.r.o. mohou být použity pro následující účely:
   1. Identifikace strany podle smluv a smluv s SPALAND International s.r.o.;
   2. Zlepšování kvality služeb, snadné používání, rozvoj nových služeb a služeb;
   3. Komunikace s uživatelem, včetně zasílání oznámení, požadavků a informací týkajících se využívání Služeb, poskytování služeb, jakož i zpracování požadavků a požadavků od uživatele;
   4. Zlepšování kvality služeb, snadné používání, rozvoj nových služeb a služeb;
   5. Targeting v reklamních cílech;
   6. Uskutečnění statistických a jiných studií založených na anonymních údajích.
 3. Podmínky pro zpracování osobních údajů uživatele a jeho předání třetím osobám:
  1. S ohledem na osobní údaje uživatele je zachována důvěrnost, s výjimkou případů, kdy uživatel dobrovolně poskytuje informace o sobě pro všeobecný přístup široké veřejnosti. Při používání určitých služeb (například blogu) uživatel souhlasí s tím, že se určitá část jeho osobních údajů stane veřejně přístupnou.
  2. SPALAND International s.r.o. má právo předávat osobní údaje uživatele třetím stranám v následujících případech:
   1. Uživatel s takovými akcemi souhlasil;
   2. Přenos je nutný jako součást použití určité služby uživatelem nebo k poskytnutí služby uživateli;
   3. Převod je stanoven podle českých nebo jiných platných právních předpisech v rámci postupu stanoveného právními předpisy;
   4. K tomuto převodu dochází v rámci prodeje nebo jiného převodu podniku (vcelku nebo zčásti) a veškeré povinnosti dodržovat podmínky této Politiky s ohledem na osobní údaje, které obdrží, jsou převedeny na nabyvatele.

   Při zpracování osobních údajů uživatelů, SPALAND International s.r.o. se řídí zákonem „O ochraně osobních údajů.“.

 4. Opatření používaná k ochraně osobních údajů uživatele:
  1. SPALAND International s.r.o. přijímá nezbytná a dostatečná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, pozměněním, zablokováním, kopírováním, distribucí a dalšími protiprávními jednáními třetích osob s ním.
 5. Změna zásad ochrany osobních údajů. Rozhodné právo
  1. SPALAND International s.r.o. má právo na změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Při provádění změn v aktuálním vydání se zobrazí datum poslední aktualizace. Nová verze Politiky nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění na internetových stránkách isclinical.cz, pokud nová verze Pravidel nestanoví jinak. Aktuální vydání je vždy na stránce isclinical.cz/privacy/.
  2. Na tuto politiku a vztah mezi uživatelem a soukromým podnikem SPALAND International s.r.o., který vzniká v souvislosti s uplatňováním zásad ochrany soukromí, se použijí právní předpisy České republiky.
 6. Zpětná vazba. Otázky a podněty
  1. Veškeré návrhy či dotazy týkající se těchto zásad by měly být nahlášeny Službě zákaznické podpory nebo na čísle + 420 777 409 970 nebo na adrese Sokolovská 131/86 Praha 8 – Karlín PSČ 186 00.
Menu